SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 

  1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Aulin gel

  

  1. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Aulin gel obsahuje nimesulidum 3% (1 g gelu obsahuje nimesulidum 30 mg).

Pomocné látky se známým účinkem:

Methylparaben 0,08%

Propylparaben 0,02%

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

  1. LÉKOVÁ FORMA

Gel

Homogenní světle žlutý gel bez nečistot.

 

  1. KLINICKÉ ÚDAJE

Symptomatická léčba bolesti a zánětu, při poranění měkkých tkání (podvrtnutí, vymknutí, naražení apod.) nebo u akutní traumatické tendinitidy.

Dospělí:

Aulin gel (v množství obvykle 3 g, což odpovídá 6-7 cm vytlačeného pruhu gelu) se nanese v tenké vrstvě na postižené místo 2-3 krát denně a vmasíruje se až do kompletního vstřebání.

Délka léčby je 7-15 dnů.

Děti mladší 12 let:

U této skupiny pacientů nebyly s přípravkem Aulin gel provedeny žádné studie. Bezpečnost a účinnost přípravku tedy nebyla stanovena, a proto by přípravek neměl být dětem aplikován (viz bod 4.3).

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Alergická reakce jako je rinitida, kopřivka nebo bronchospasmus v anamnéze po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných látek inhibujících syntézu prostaglandinů.

Aplikace na kůži poraněnou nebo postiženou lokální infekcí.

Současné používání s jinými lokálními přípravky.

Podávání dětem mladším 12 let.

Aulin  gel by se neměl aplikovat na kožní rány a otevřená poranění.

Aulin gel by se neměl dostat do kontaktu s očima nebo sliznicemi. V případě náhodného kontaktu je třeba místo neprodleně opláchnout vodou.

Přípravek nesmí být užíván vnitřně. Po aplikaci gelu by se měly umýt ruce.

Aulin gel neměl být aplikován pod okluzivní obvazy.

Případné nežádoucí účinky mohou být omezeny použitím nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu.

Pacienti s krvácením do GIT, aktivním nebo suspektním peptickým vředem, těžkou renální nebo hepatální dysfunkcí, závažnými poruchami koagulace, nebo závažným/nekontrolovaným srdečním selháním by měli být léčeni s opatrností.

Protože nebyly provedeny studie s Aulin gelem u hypersenzitivních pacientů, pacienti se známou přecitlivělostí na jiná NSAIDs by měli být léčeni se zvláštní opatrností.

Možnost rozvoje hypersenzitivity během léčby nemůže být vyloučena.

Jelikož se při léčbě jinými lokálními antiflogistiky může objevit pocit pálení v místě aplikace nebo výjimečně fotodermatitida, měla by být i při léčbě přípravkem Aulin gel věnována pozornost případnému výskytu těchto projevů.

Pacienti by měli být varováni před vystavováním ošetřeného místa přirozenému nebo umělému UV záření pro snížení rizika fotosenzitivity.

Pokud symptomy onemocnění přetrvávají nebo se zhoršují, musí pacient vyhledat lékaře.

Přípravek obsahuje parabeny. Tyto substance mohou vyvolat alergické reakce (obvykle pozdního typu).

Přípravek Aulin gel může způsobit přechodné žluté zabarvení ošetřené kůže nebo oblečení, které je v kontaktu s ošetřeným místem.

Při lokální aplikaci přípravku Aulin gel nejsou známy ani očekávány žádné interakce s jinými léky.

Těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici údaje o podávání Aulin gelu těhotným nebo kojícím ženám. Proto by přípravek neměl být v průběhu těhotenství ani kojení používán, pokud to není nezbytně nutné.

Fertilita

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu u systémově podávaného nimesulidu (viz bod 5.3).

 

Studie hodnotící účinky Aulin gelu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Následující seznam nežádoucích účinků je založen na hlášeních z klinických studií s omezeným počtem pacientů, kdy byly hlášeny mírné lokální reakce. Četnost hlášení je klasifikována jako: velmi časté (>1/10); časté (>1/100,<1/10); méně časté (>1/1 000,<1/100); vzácné (>1/10 000,<1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), včetně jednotlivých hlášených případů.

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně

(viz také bod 4.4)

Časté Svědění

Erytém

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Intoxikaci nimesulidem při lokálním podávání Aulin gelu nelze očekávat zejména proto, že nejvyšší plazmatické koncentrace nimesulidu po lokální aplikaci přípravku jsou pod hodnotami, kterých je dosahováno při systémové aplikaci.

 

  1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokální aplikaci.

ATC kód: M02AA

Nimesulid je inhibitor cyklooxygenázy, enzymu syntézy prostaglandinů.

Enzym cyklooxygenáza produkuje prostaglandiny, z nichž některé se účastní rozvoje a udržování zánětu.

 

Po lokální aplikaci Aulin gelu je plazmatická koncentrace velmi nízká ve srovnání s hladinami po perorálním podání nimesulidu.

Po jednorázové aplikaci 200 mg nimesulidu ve formě gelu bylo dosaženo maximální plazmatické koncentrace 9,77 ng/ml za 24 hodin. Hlavní metabolit, 4-hydroxy-nimesulid, nebyl zjištěn ani ve stopovém množství. V ustáleném stavu (osmý den) byly plazmatické koncentrace vyšší (37,25 ± 13,25 ng/ml), ale téměř 100krát nižší než koncentrace získané po opakovaném perorálním podávání.

 

Na několika druzích pokusných zvířat byla sledována lokální tolerance a možnost iritace nebo vzniku přecitlivělosti. Výsledky těchto studií prokázaly, že Aulin gel je dobře tolerován.

Předklinické údaje pro systémově podaný nimesulid získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení karcinogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. V rámci studia toxicity po opakovaném podávání vykazoval nimesulid gastrointestinální, renální a hepatální toxicitu. V rámci sledování reprodukční toxicity byly pozorovány embryotoxické a teratogenní účinky (malformace kostry, dilatace mozkových komor) u pokusných králíků, ale nikoliv u potkanů, v dávce netoxické pro březí samice. U potkanů byla zaznamenána zvýšená úmrtnost potomstva v období těsně po porodu a nimesulid vykazoval také nežádoucí účinky na fertilitu.

 

  1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

Čištěná voda

Diethylenglykol-monoethylether

Glyceromakrogol-oktanodekanoát

Karbomer

Dihydrát dinatrium-edetátu

Trolamin

Methylparaben (E218)

Propylparaben (E216)

 

Neuplatňuje se.

 

4 roky

Po prvním otevření: 14 dní

 

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

 

50 g a 100g – hliníková tuba pokrytá lakem z epoxyfenolické pryskyřice s latexovým koncovým uzávěrem, uzavřená PP víčkem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Po aplikaci přípravku si umyjte ruce.

 

 Držitel rozhodnutí O REGISTRACI

 

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, ČR

 

  1. Registrační číslo(A)

 

29/087/01-C

 

  1. Datum PRVNÍ registrace / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

Datum první registrace: 21.2.2001

Datum posledního prodloužení registrace: 28.4.2010

  1. Datum revize textu

 

  1. 6. 2017