PŘÍBALOVÝ LETÁK
 

PŘÍBALOVÝ LETÁK

Sp.zn.sukls42923/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Aulin gel

nimesulidum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Aulin gel a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aulin gel používat
 3. Jak se přípravek Aulin gel používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Aulin gel uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

 

 1. Co je přípravek Aulin gel a k čemu se používá

Váš léčivý přípravek se jmenuje Aulin gel. Přípravek obsahuje léčivou látku zvanou nimesulid, který patří do skupiny látek s protizánětlivými a bolest tišícími účinky (NSAID).

Aulin gel je určen k úlevě od bolesti a otoků při:

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aulin gel používat

Nepoužívejte přípravek Aulin gel:

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, nepoužívejte přípravek Aulin gel. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Aulin gel se poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem:

Děti a dospívající

Aulin gel nemá být používán u dětí mladších 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Aulin gel

Přípravek Aulin gel je používán zevně, a proto nejsou známá ani očekávaná žádná ovlivnění s jinými celkově podávanými léčivými přípravky. Neaplikujte na kůži spolu s jinými lokálně (místně) používanými přípravky.

 Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Aulin gel není určen k používání v době těhotenství a kojení.

 Přípravek Aulin gel obsahuje methylparaben (E218) a propylparaben (E216). Tyto látky mohou způsobit alergické reakce (obvykle pozdního typu).

Tyto reakce se mohou objevit ihned nebo v průběhu několika dnů.

 

 1. Jak se přípravek Aulin gel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství přípravku použít

Množství použitého gelu závisí na velikosti bolestivého či oteklého místa.

Používání přípravku

Vmasírujte gel do bolestivé a oteklé oblasti. Po použití přípravku si umyjte ruce.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Aulin gel než jste měl(a)

Předávkování je při podání vstřebáním přes kůži velmi nepravděpodobné.

Pokud omylem dojde k požití přípravku Aulin gel, neprodleně kontaktujte lékaře.

 Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Aulin gel

Pokud zapomenete použít gel v daný čas, aplikujte ho v malém množství hned, jak si vzpomenete. Pak pokračujte v zavedeném dávkování. Nezvyšujte množství gelu, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

 Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

  

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné.

 

Přestaňte přípravek používat a kontaktujte svého lékaře, pokud se u Vás projeví alergická reakce.

 

Přestaňte přípravek používat, pokud se u Vás projeví některý z následujících nežádoucích účinků:

 

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

 1. Jak přípravek Aulin gel uchovávat

 

 1. Obsah balení a další informace

 Co přípravek Aulin gel obsahuje

Jak přípravek Aulin gel vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Aulin gel je homogenní světle žlutý gel bez nečistot dostupný v tubách s obsahem 50 g a 100 g. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika

 Výrobce

Helsinn Birex Pharmaceuticals Limited, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko

nebo

COSMO S.p.A, Via C. Colombo 1, Lainate (Milan), Itálie.

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 2. 2017